Položaj osoba sa invaliditetom u Srpskoj zajednici na Kosovu

PDF 

 

Položaj osoba sa invaliditetom u Srpskoj zajednici na Kosovu

Svrha ovog izvestaja je da pruži više informacija o situaciji i potrebama osoba sa invaliditetom u srpskoj zajednici na Kosovu. Izveštaj ima za cilj da odredi ključne probleme sa kojima se OSI suočavaju u svakodnevnom životu, kao i postojanje servisa podrške i drugih značajnih faktora koji olakšavaju svakodnevni život i utiču na njihov položaj u društvu.

Izveštaj takođe analizira zakonodavstvo, politike i programe njihovo sprovođenje kako u okviru sistema Kosovskih institucija tako i pregleda zakonodavstva Republike Srbije na koje se posebno opština Mitrovica oslanja u svom funkcionisanju.
Metodologija koja se koristila u pripremi izveštaja je pristup koji ne sagledava invalidnost kao fiksno «konačno stanje », već iz perspektive ljudskih prava koja podrazumeva da su osobe sa invaliditetom aktivni činioci društvenih procesa. Ova perspektiva je u skladu sa pristupom ljudskih prava i jednakih mogućnosti, naglašavajući važnost vladavine prava i društvenih stavova koji omogućavaju jednake mogućnosti.
Informacije su sakupljane putem anketa i intervjua sa reprezentativnom populacijom osoba sa invaliditetom «metodom slučaja» iz regiona Štrpca, Mitrovice bez prethodne selekcije u pogledu kategorije invalidnosti ili nekog drugog kriterijuma. Ovaj metod uključuje nasumični izbor OOSI i OSI sa kojima su spovedene aktivnosti istraživanja.
Osim analize stanja položaja osoba sa invaliditetom izveštaj daje i preporuke kako bi se skrenula pažnja na ključne oblasti i probleme sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom kao i izmenu i dopunu postojećih propisa i politika na lokalnom nivou u opštinama na koje se ovo istaživanje odnosi. Takođe izveštaj predlaže mere odnosno aktivnosti neophodne da bi osobe sa invaliditetom u srpskoj zajednici na Kosovu efektivno i na osnovu jednakosti sa drugim građanima i građankama uživali sva prava i osnovne slobode.
Imajući na umu nerešen međunarodni status Kosova, Kosovo nije članica Ujedinjenih Nacija i samim tim nije u mogućnosti da potpise međunarodnu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom ali su međunarodno propisani standardi  u procesu tranzicije uzeti u razmatranje bez obzira na politički status.

Izveštaj možete preuzeti sa linka u nastavku:

Položaj osoba sa invaliditetom u Srpskoj zajednici na Kosovu

 


OUR MAIN PARTNERS

Making it Work

EASPD

 


OUR MAIN DONORS


Department for International Development

Department for International Development

Handicap International

Handicap International

European Commission European Initiative for Democracy and Human Rights

European Commission European Initiative for Democracy and Human Rights


Swedish International Development Cooperation Agency

Swedish International Development Cooperation Agency

Disability Monitor Initiative in South East Europe is managed by the Center for Society Orientation – COD (Centar za orijentaciju društva).

The mandate of COD is to support capacity building of local actors in the Republic of Serbia and other countries of Southeast Europe during transition period, in order to enable all marginalized groups, with a special focus on people with disabilities, enjoying their fundamental human rights and equal opportunities.

Copyright © 2005 - 2014 Disability Monitor Initiative. All Rights Reserved
*This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website is the sole responsibility of Center for Society Orientation and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.